ul. Długa 50A, Huta Krzeszowska
37-413, Polska

+48 602 764 767
info@agesoya.com

Dlaczego my

Dlaczego my

Nasza firma pracuje nad innowacyjnymi liniami hodowlanymi soi o wysokim potencjale plonowania, nad ciągłym doskonaleniem, odświeżaniem i ulepszaniem posiadanych już przez nas odmian oraz zajmuje się sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego. Nasze odmiany soi: 1) bez GMO; 2) świetnie sprawdzają się do uprawy w gospodarstwach ekologicznych; 3) nadają się do wykorzystania w szeroko rozumianym przemyśle spożywczym; 4) mają wysoką i konkurencyjną zawartość białka; 5) posiadają bardzo wysoki potencjał plonów.

Więcej
Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

AgeSoya działa w grupie firm zajmujących się produkcją soi, uprawą nowych odmian, namnażaniem nasion i sprzedażą kwalifikowanego materiału siewnego. Grupa zrzesza podmioty działające na terenach Polski, Niemczech, Rosji, Bułgarii, Ukrainy i Węgrzech. Współpraca podjęta została w celu zapewnienia klientom doskonałych wyników w zakresie jakości i jej stosunku do ceny. Współdziałamy na rzecz wprowadzania do obrotu wysokiej jakości ekologicznych materiałów siewnych, które zapewnią wysoką wydajność i oczekiwane korzyści finansowe dla klientów.

Więcej

Uprawa soi

Soja to najlepsza roślina do płodozmianu, pomagająca poprawić jakość gleby i nasycić ją naturalnym azotem. AgeSoya posiada w swojej ofercie szeroką gamę odmian różnych grup wczesności, wszystkie wpisane do Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Liczne odmiany grup wczesności od 0 do 0000 są już z powodzeniem uprawiane w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Francji, Rosji, Litwie, Węgrzech, Finlandii, Łotwie, Bułgarii i innych krajach europejskich.

Więcej

Zróbmy to razem

Tylko we wzajemnie korzystnej współpracy z hodowcą możliwe jest uzyskanie oryginalnych nasion bez ryzyka oraz z możliwością zadowolenia popytu na sojowych rynkach lokalnych, europejskich i światowych.

Dołącz do nas

Variety in property or license?
YES, now it is possible!

We offer all leading players in the agricultural market an opportunity to become the owner of soybean varieties belonging to different maturity groups and undergo professional training from the breeder or use the outsourcing option for renewing and maintaining varieties. Get additional economic benefits while selling seeds of your own varieties!

You are welcome to visit our breeding fields at any convenient time till September, 30 and choose the most appropriate offer:

Offer №1.
 • Order cross-breeding combinations and we will create a unique lines for you matching bespoken parameters;
 • Transfer soya lines to state variety testing together with the breeder according to ownership scheme 50/50%;
 • After successful variety registration, pay only 50% of license fees for the variety use, receive 50% of license payments from all licensees or redeem remaining 50% of property right from the breeder.
Offer №2.
 • Choose stable ready-to-register soybean lines from a competitive nursery at the field or follow our recommendations on the most promising lines suitable for your region;
 • Together with the breeder, transfer the received stable lines to the state variety testing following the IPR scheme 50/50% from the Offer №1.
Offer №3.
 • Participate in Online Auction of business assets ownership on soybean varieties in November, 2019;
 • Monitor further details at www.agesoya.com starting from October 15, 2019.
Offer №4.
Obtain exclusive / non-exclusive license on the use of our registered varieties in your country.
For every offer, you are welcome to visit our First Field Presentations in Poland on:

5th of September 2019 – Podkarpackie voivodship
* Each offer includes professional training on primary seeding during 3 years arranged by the breeder.
Contact us to arrange a meeting!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)

Сорта в собственность или по лицензии?
Теперь это возможно!

Мы предлагаем ведущим игрокам аграрного рынка стать собственником сортов сои разных групп спелости, а также пройти профессиональное обучение от селекционера либо воспользоваться опцией аутсорсинга по вопросам обновления и поддержания сорта. Получайте дополнительную выгоду при продаже семян собственных сортов!

Приглашаем посетить наши селекционные поля в любое время до 30 сентября и выбрать одно из следующих предложений:

Предложение №1.
 • Закажите комбинации скрещивания, и мы создадим специально для Вас уникальные линии сои, соответствующие заранее заданным параметрам;
 • Передайте линии на государственное сортоиспытание совместно с селекционером по схеме 50 на 50% права собственности;
 • После регистрации сорта, оплачивайте только 50% лицензионных платежей за использование сорта, получайте 50% лицензионных оплат от всех лицензиатов либо выкупите оставшиеся 50% собственности на сорт от селекционера.
Предложение №2.
 • Выберите самостоятельно стабильные линии сои из конкурсного питомника либо воспользуйтесь нашими рекомендациями по линиям, наиболее подходящим вашему региону, и совместно с селекционером передайте их на государственное сортоиспытание, сдедуя схеме из Предложения №1.
Предложение №3.
 • Участвуйте в Онлайн-Аукционе прав собственности на сорта сои в ноябре 2019 г.;
 • Подробности смотрите на сайте www.agesoya.com c 15 октября 2019.
Предложение №4.
Приобретайте исключительную/неисключительную лицензию на использование наших зарегистрированных сортов.
Посетите нашу Первую Полевую Презентацию, которая пройдет в Польше

5го сентября 2019 в Подкарпадском воеводстве.
* Каждое предложение включает в себя профессиональную 3-х летнюю поддержку по первичному семеноводству от селекционера.
Свяжитесь с нами для огранизации встречи!
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp) r.monich@agesoya.com
+48 602 764 767 (Viber/WhatsApp)